Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (25/09/2021)

Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου (25/09/2021)

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (04/05/2019)

Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου (03/05/2019)