Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

του Επιστημονικού Σωματείου υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων – Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής –Αφρικανικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων (EAHPBA) »

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων – Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής –Αφρικανικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων (EAHPBA

Η επωνυμία της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα είναι «Hellenic Hepato-Pancreato-Billiary Association – Hellenic Chapter of European-African Hepato-Pancreato-Billiary Association (EAHPBA)»

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί της εταιρείας είναι:

α. Η προαγωγή και προώθηση της έρευνας , της εκπαίδευσης και της καινοτομίας στον τομέα της χειρουργικής τού ήπατος, του παγκρέατος και των χοληφόρων στην Ελλάδα.

β. Η ενεργοποίηση της διεπιστημονικής συνεργασίας και της ανταλλαγής της κλινικής και της επιστημονικής γνώσης στις παραπάνω νόσους μεταξύ των μελών της χειρουργικής κοινότητας και των συναφών ειδικοτήτων.

γ. Η προώθηση της συνεργασίας με τους δημόσιους φορείς για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των ιατρικών υπηρεσιών , της εκπαίδευσης και της καινοτομίας στον τομέα της χειρουργικής του ήπατος, του παγκρέατος και των χοληφόρων στην Ελλάδα.

δ. Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή –Αφρικανική Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων (EAHPBA) στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης με στόχο τη συμμετοχή σε ερευνητικά και κλινικά πρωτόκολλα καθώς και την προώθηση της εκπαίδευσης Ελλήνων χειρουργών σε Κέντρα του εξωτερικού στη χειρουργική ήπατος, παγκρέατος και χοληφόρων.

ΑΡΘΡΟ 3

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία:

α. Διοργανώνει τακτικές ή έκτατες δημόσιες επιστημονικές εκδηλώσεις στις οποίες γίνονται

 • ανακοινώσεις, διαλέξεις ή εισηγήσεις σε θέματα σχετικά με την χειρουργική Ήπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων
 • παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών
 • παρουσιάσεις χειρουργικών εργαλείων και καινοτόμων τεχνολογιών
 • προβολές εκπαιδευτικών video εγχειρητικής τεχνικής   

β. Διοργανώνει ή/και συμμετέχει σε επιστημονικές εκδηλώσεις  με άλλες Ιατρικές Εταιρείες της Ελλάδας στα πλαίσια της διεπιστημονικής προσέγγισης των παθήσεων του Ήπατος, του Παγκρέατος και των Χοληφόρων.

γ. Διοργανώνει ή/και συμμετέχει σε επιστημονικές εκδηλώσεις της  Ευρωπαϊκής –Αφρικανικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων (EAHPBA).

δ.  Τα επιστημονικά συνέδρια και γενικά οι επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις διοργανώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ

Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα:

Α. Τακτικά μέλη της εταιρείας είναι:

α. Γιατροί με ειδικότητα χειρουργού με ειδική ενασχόληση με την χειρουργικής τού ήπατος, του παγκρέατος και των χοληφόρων

β. Ειδικευόμενοι γενικής χειρουργικής με ειδικό ενδιαφέρον στην  χειρουργική του ήπατος, του παγκρέατος και των χοληφόρων

γ. Γιατροί άλλων ειδικοτήτων με ειδικό ενδιαφέρον στη χειρουργική τού ήπατος, του παγκρέατος και των χοληφόρων, υπό τον περιορισμό ότι ο αριθμός αυτός δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνόλου των μελών της εταιρείας.

Β. Επίτιμα μέλη: Ο τίτλος του επίτιμου μέλους απονέμεται σε τακτικά μέλη που έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Εταιρεία ή έχουν συμβάλλει σημαντικά στην χειρουργική του ήπατος, παγκρέατος και των χοληφόρων, Επίσης ο τίτλος αυτός απονέμεται και σε διακεκριμένους χειρουργούς με διεθνή φήμη στο χώρο της χειρουργικής του ήπατος, παγκρέατος και χοληφόρων.  

Τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη εκλέγονται με απόφαση του ΔΣ ύστερα από εισήγηση της επιτροπής Nomination,  με τη διαδικασία πού προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό.

Από τον εσωτερικό κανονισμό προβλέπονται και οι σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν στα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, την αφαίρεση ιδιότητας του μέλους, το ύψος των συνδρομών και όσα άλλα θέματα αφορούν στα μέλη της εταιρείας.

Με τον εσωτερικό κανονισμό μπορεί να δημιουργούνται ειδικές κατηγορίες μελών.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πόροι της εταιρείας είναι:

Α. Η ετήσια συνδρομή των μελών που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό

Β. Έσοδα από τα συνέδρια και τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της εταιρείας

Γ. Έσοδα από εκδόσεις της εταιρείας

Δ. Δωρεές τρίτων ή μελών της εταιρείας προς αυτήν

ΑΡΘΡΟ 6

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. που αποτελείται από:

 1. Τον Πρόεδρο
 2. Τον εισερχόμενο πρόεδρο
 3. Τον απερχόμενο πρόεδρο
 4. Τον Γενικό Γραμματέα
 5. Τον Ταμία
 6.  Τους Γραμματείς των επιτροπών ως κάτωθι:

α. Επιτροπή Προγράμματος

β. Εκπαιδευτική Επιτροπή

γ. Επιτροπή μελών – ανάπτυξης της εταιρείας

δ. Επιτροπή επικοινωνίας

Η θητεία των μελών είναι διετής. Εκτός του προέδρου, υπάρχει δυνατότητα επανεκλογής στις άλλες θέσεις του ΔΣ για μια ακόμη θητεία.

Η θητεία του Γενικού Γραμματέα είναι 4ετής χωρίς δυνατότητα επανεκλογής στη θέση αυτή.

Οι αρμοδιότητες του ΔΣ, των μελών του, και των επιτροπών ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό.

Με τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται και θέματα που αφορούν στη λειτουργία του ΔΣ.

Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση στην τακτική της σύνοδο ύστερα από από εισήγηση – απόφαση του ΔΣ.

Το ΔΣ λαμβάνει την απόφαση ύστερα από εισήγηση της επιτροπής υπόδειξης υποψηφίων που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον προηγούμενο Πρόεδρο και τον εισερχόμενο Πρόεδρο με απλή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 7

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας και συγκαλείται τακτικά κάθε δύο χρόνια στη διάρκεια του διετούς συνεδρίου της εταιρείας, και έκτακτα με απόφαση του ΔΣ ή  με αίτημα τουλάχιστον του 1/5 των μελών της.

Η πρόσκληση για την τακτική συνέλευση αποστέλλεται τουλάχιστον 30 ημέρες πρίν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της μαζί με την ημερήσια διάταξη με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της εταιρείας.

Υποχρεωτικά στη διάρκεια της ΓΣ ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη για τις δραστηριότητες της εταιρείας. Τα μέλη ενημερώνονται από τους γραμματείς των επιτροπών για τις δραστηριότητες στο πεδίο της ευθύνης τους.

Ο ταμίας της εταιρείας ενημερώνει για τον οικονομικό απολογισμό ο οποίος υποχρεωτικά τίθεται σε ψηφοφορία για έγκριση.

Όλα τα μέλη της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το Γενικό Γραμματέα την συζήτηση οποιουδήποτε θέματος με επιστολή τους τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημερομηνία της ΓΣ

Οι αποφάσεις της ΓΣ απαιτούν απλή πλειοψηφία.

Η έγκριση και οι τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού απαιτούν απλή πλειοψηφία.

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτεί πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.

Η ΓΣ μπορεί να προβεί σε σύσταση ad hoc επιτροπών με απλή πλειοψηφία.

Θέματα που αφορούν στη λειτουργία της ΓΣ και δεν περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό μπορούν να περιλαμβάνονται στον εσωτερικό κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 8

Εκλογές

Στη διάρκεια της τακτικής ΓΣ διενεργούνται οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ.

Η διαδικασία της εκλογής καθορίζεται υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού από τον εσωτερικό κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 9

Μετά τη διάλυση της Εταιρείας η περιουσία της που έχει απομείνει περιέρχεται στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 10

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από δέκα (10) άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εγκρίθηκε  όπως ακριβώς είναι από τα πιο κάτω ιδρυτικά μέλη του.

Αθήνα 19 Μαΐου 2018

Τα Ιδρυτικά Μέλη

 1. Γκλαντζούνης Γεώργιος
 2. Δερβένης Χρήστος
 3. Καραγιαννάκης Αναστάσιος
 4. Κωνσταντουλάκης Μανούσος
 5. Σχίζας Δημήτριος
 6. Τούτουζας Κωνσταντίνος
 7. Τσαλής Κωνσταντίνος
 8. Φελέκουρας Ευάγγελος