Πρωτόκολλο για πολυκεντρική μελέτη χειρουργικής αντιμετώπισης κυστικών νεοπλασμάτων παγκρέατος

Κυστικά Νεοπλάσματα Παγκρέατος: Πολυκεντρική Ελληνική Μελέτη

Πρωτόκολλο μελέτης

Εισαγωγή – Σκοπός

Τα κυστικά νεοπλάσματα του παγκρέατος διαγιγνώσκονται ολοένα και συχνότερα τα τελευταία χρόνια λόγω ευρύτερης χρήσης της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας. Κάποια από αυτά έχουν σαφή δυναμική για εξέλιξη σε καρκίνο παγκρέατος, ενώ τα περισσότερα όχι. Διεθνείς καθοδηγητικές γραμμές για την ορθολογική αξιολόγηση και αντιμετώπιση αυτών υπάρχουν, αλλά και εξελίσσονται σύμφωνα με νέες αναδυόμενες γνώσεις. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αναλυθεί η σύγχρονη πρακτική στην ελληνική πραγματικότητα. Τα αποτελέσματά της θα χρησιμεύσουν ως βάση εκκίνησης για το πώς αξιολογούνται και πώς αντιμετωπίζονται τα νεοπλάσματα αυτά, αλλά και δυνητικά για μία μελλοντική ελληνική προοπτική πολυκεντρική μελέτη.

Σχεδιασμός – Μέθοδος

Αναδρομική ελληνική πολυκεντρική μελέτη ασθενών με κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος (όχι ψευδοκύστεις) οι οποίοι εξετάστηκαν, αξιολογήθηκαν, και αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά ή χειρουργικά. Καταγράφονται στοιχεία δημογραφικά, κλινικά, εργαστηριακά, απεικονιστικά, η μέθοδος αντιμετώπισης και η κατόπιν αυτής παρακολούθηση.

Κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού

Συνεχείς, διαδοχικοί ασθενείς με κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος οι οποίοι αξιολογήθηκαν κλινικά, εργαστηριακά και απεικονιστικά από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2023, και αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά εξ αρχής, ή μετά από περίοδο παρακολούθησης. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής καταγεγραμμένων δεδομένων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2024.

Δεν θα συμπεριληφθούν στην μελέτη ασθενείς με:

  1. Ψευδοκύστεις παγκρέατος.
  2. Κυστικά νεοπλάσματα με γνωστή διάγνωση αδενοκαρκινώματος πριν την εγχείρηση.

Συλλογή Δεδομένων

Online καταγραφή και συλλογή στοιχείων από κάθε συμμετέχον κέντρο βάσει επεξεργασμένου και προτεινόμενου φύλλου συλλογής δεδομένων (XL data sheet) (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο).

Στατιστική Ανάλυση

Θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής στο σύνολο των ασθενών, αλλά και σε συγκεκριμένα υποσύνολα αυτών βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών.

Study Coordinator:

Γρηγ. Τσιώτος, Α’ Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Μητέρα, Αθήνα.

E-mail: gregtsiotos@gmail.com

 

Η μελέτη τελείται υπό την έγκριση και την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος Χοληφόρων (ΕΕΗΠΧ).